Welkom

Medio 2015 heeft het Kabinet het startsein gegeven voor het ontwikkelen van een Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Een Nationale Omgevingsvisie is één van de instrumenten die in de Omgevingswet. De Omgevingswet is inmiddels met ruime meerderheid aangenomen in de Eerste Kamer. 

De Nationale Omgevingsvisie wordt de langetermijnvisie van het Rijk op de noodzakelijke en de gewenste ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving.

In de NOVI zullen niet alleen verschillende visies worden samengevoegd, maar worden ook met elkaar verbonden. Nu zijn er ongeveer 80 visies van verschillende departementen, zoals de natuurvisie, het milieubeleidsplan en het Nationaal waterplan.

De Nationale Omgevingsvisie: voor heel NL

Nederland: dynamisch en welvarend. Ruim 17 miljoen mensen wonen, werken, bewegen en recreëren hier op een relatief kleine oppervlakte. Barstensvol toekomstambities die alleen maar meer druk leggen op de omgeving. Daarom moeten nieuwe plannen voor bedrijventerreinen, wegen, woonwijken, schone lucht en natuurgebieden niet los van elkaar, maar in samenhang worden gemaakt. De Nationale Omgevingsvisie (‘NOVI’) gaat daarbij helpen. Niet alleen door naar de toekomst te kijken, maar ook door aan te geven wat ons nu te doen staat. En hoe we het moeten aanpakken.

Stap 1: Startnota √
Met de in februari 2017 uitgebrachte startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’ is de eerste stap gezet. Hierin heeft het Rijk met hulp van veel deskundigen en organisaties de onderwerpen op een rij gezet waar de politiek beslissingen over moet nemen. Dit zijn de vier grote thema’s voor de inrichting van Nederland:

Naar een duurzame en concurrerende economie
Hoe kunnen innovatie, kennis, productiviteit en verduurzaming samen de economische ontwikkeling en onze levensstandaard vooruit helpen?

Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving
Hoe verminderen we ons energieverbruik, hoe halen we energie uit duurzamere bronnen zoals aardwarmte, zon en wind?
Hoe richten we Nederland in op de gevolgen van de klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast?

Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving
Hoe houden we ons land bereikbaar en het vestigingsklimaat aantrekkelijk? Waar bouwen we onze woningen?

Naar een waardevolle leefomgeving
Hoe gaan we verantwoord om met onze natuur, met landbouw, met ons erfgoed en het landschap?
 
Stap 2: Verdieping
Dit jaar – 2017 - worden deze thema’s verder uitgewerkt tot een overzicht van mogelijke beleidskeuzes met hun effecten.
 
Stap 3: Keuzes maken
Op basis hiervan kiest het kabinet, en bepaalt zo de richting voor de Nationale Omgevingsvisie.
 
Stap 4: NOVI
De Nationale Omgevingsvisie wordt op basis daarvan opgesteld. Hierin staan doelen en hoe die worden bereikt. De NOVI zal niet alleen een visie bevatten over hoe we Nederland willen inrichten, maar ook concrete, duidelijke programma’s waarmee gezamenlijk vastgestelde doelen bereikt kunnen worden.
 
De Nationale Omgevingsvisie moet klaar zijn als de Omgevingswet in 2019 in werking treedt.

Vragen?

Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact op via het contactformulier.