Over NOVI

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) komt tot stand in vier fasen. Er is een projectplan opgesteld. Dit plan is een uitwerking van fase 2 en beschrijft het proces en de producten waaraan in deze fase wordt gewerkt. Klik hier voor het projectplan op Rijksoverheid.nl bij 'documenten'.

De bestaande visies op verschillende terreinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en cultureel erfgoed wordt in de omgevingsvisie niet alleen samengevoegd, maar ook met elkaar verbonden.

Het kabinet vindt betrokkenheid en participatie van de samenleving belangrijk. Daarom is in de opmaat naar de visie de daad- en denkkracht van de samenleving in volle breedte opgezocht. Vele organisaties, belangenvertegenwoordigers, ondernemers, burgers, gemeenten, provincies, ministeries, onderzoekers en kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen zijn betrokken. 

Als onderdeel van de maatschappelijke dialoog is advies gevraagd aan het Planbureau voor de Leefomgeving, het College van Rijksadviseurs, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het Kennisinstituut Mobiliteit, het Overleg Infrastructuur en Milieu, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Commissie MER en de Adviescommissie Water. Informeel overleg is gevoerd met de andere overheden in de Bestuurlijke Adviesraad NOVI. Daarnaast hebben partijen op eigen initiatief hun visie aangereikt, zoals onder meer de NEPROM, het IPO, UvW, de G4, VNO-NCW, de G32, het Jaar van de Ruimte en de Gezondheidsraad.

In de vele gesprekken, bijeenkomsten en Werkplaatsen zijn waardevolle ideeën geopperd en belangwekkende rapporten opgeleverd. Alle informatie wordt verwerkt en geabstraheerd in de NOVI deel 1.

Voor een impressie van de resultaten van de Werkplaatsen. Klik op Resultaat Werkplaatsen bovenaan de pagina.